МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

ПРОЕКТ

ЗАЕДНО ЗА БЛАГОЕВГРАД

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

между

неправителствени организации и граждани
от община Благоевград

Неправителствените организации, наричани по-долу “Договарящи се страни”,

отчитайки важната роля на диалога между тях и необходимостта от сътрудничество с цел развитие на гражданското общество и подобряване на условията за реализация на гражданите в Република България ,

ръководейки се от международно приетите принципи, норми и националните нормативни актове и от взаимното желание за постигане на набелязаните цели, залегнали в този меморандум,

като изразяват стремеж да развиват сътрудничество, с цел подпомагане развитието на гражданското общество, съхранение на вековните традиции на народа ни, подпомагане развитието на извънучилищните дейности сред подрастващото поколение и утвърждаване на моралните ценности на българския народ.

се споразумяха за следното:

  1. Договарящите се страни осъществяват сътрудничеството си на равноправна и взаимноизгодна основа при спазване разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
  2. Да си сътрудничат при организиране на широкообществени прояви насочени към значими проблеми и събития за населението.
  3. Да взаимодействат за цели насочени към социалните проблеми в обществото и помощ на групите в неравностойно положение.
  4. Да работят активно за повишаване капацитета на неправителствените организации е диалог между НПО на територията на града и региона.
  5. Да работят съвместно за постигате на прозрачност и публичност в работата на институциите.
  6. Да споделят своя опит за работа в структурите на гражданското общество, с цел развитие на организациите.
  7. Да си сътрудничат за формулиране на политики в защита на интересите на гражданите, на регионално и на национално ниво.
  8. Страните ще си предоставят взаимно информация за прояви, касаещи значими проблеми, с цел постигане на широка обществена подкрепа при решаването им.
  9. Всички спорни въпроси, свързани с тълкуването и изпълнението на този меморандум се решават чрез взаимни консултации и преговори между Договарящите се страни.

 

Меморандумът е отворен за други неправителствени организации от общината, отстояващи моралните ценности на българското обществото, с цел разширяване и повишаване на значимостта на позициите на неправителствения сектор.

Този Меморандум се сключва за неопределен срок и влиза в сила от датата на публичното му огласяване.С медийното партньорство на Радио Благоевград.

Всяка от договарящите се страни може да денонсира този Меморандум, като обяви публично за своето намерение.

Подписан в гр. Благоевград на ……………..2020г. в..…………………екземпляра.

 

Ние жените
Logo