Всички заедно за Благоевград

като изразяват стремеж да развиват сътрудничество, с цел икономическото развитие на община Благоевград, екология и обществен ред, социални дейности, съхранение на вековните традиции на народа ни, подпомагане развитието на извънучилищните дейности сред подрастващото поколение и утвърждаване на моралните ценности на българския народ,

се споразумяха за следното:

  1. Договарящите се страни осъществяват сътрудничеството си на равноправна и взаимноизгодна основа при спазване разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
  2. Да си сътрудничат при организиране на широко обществени прояви насочени към значими проблеми и събития в община Благоевград и страната.
  3. Да взаимодействат за цели насочени към социалните проблеми в обществото и помощ на групите в неравностойно положение в община Благоевград и страната.
  4. Да работят активно за повишаване капацитета на неправителствените организации е диалог между НПО и граджани на територията на общината и страната.
  5. Да работят съвместно за постигате на прозрачност и публичност в работата на институциите в община Благоевград и страната.
  6. Да споделят своя опит за работа в структурите на гражданското общество и гражданите, с цел развитие на организациите в община Благоевград и страната.
  7. Да си сътрудничат за формиране на политики в защита на интересите на гражданите, на регионално и на национално ниво.
  8. Страните ще си предоставят взаимно информация за прояви, касаещи значими проблеми, с цел постигане на широка обществена подкрепа при решаването им.
  9. Всички спорни въпроси, свързани с тълкуването и изпълнението на този меморандум се решават чрез взаимни консултации и преговори между Договарящите се страни.

Меморандумът е отворен за всички неправителствени организации и граждани от общината, отстояващи моралните ценности на българското обществото, с цел разширяване и повишаване на значимостта на позициите на неправителственият сектор.

Този Меморандум се сключва за неопределен срок и влиза в сила от датата на публичното му огласяване.

Всяка от договарящите се страни може да денонсира този Меморандум, като обяви публично за своето намерение.

Подписан в гр. Благоевград на 05.06.2020г./петък/  11:00 ч. в НЧ „Никола Вапцаров 1866”.

Проекта се реализира с медийното партньорство на Радио Благоевград.

Ние жените
Logo