Нашите права

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие

В ЗАЩИТА НА НАШИТЕ ПРАВА

В духа на демокрацията и хуманизма, “Движение – Ние жените” защитава правата на жените, децата и семейството, оказва помощ на хората в неравностойно положение и желае да работи активно против всяко насилие в обществото, както и проява на дискриминация.

 • Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна. (чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминацията) пълен текст на закона

Специализираният държавен орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите е Комисията за защита от дискриминация. към сайта на КЗД

 • Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. (чл.2 от Закона за защита от домашното насилие)  пълен текст на закона

При проява на домашно насилие трябва да се предприиемат следните стъпки:

 • Веднага се обадедете на дежурен екип при РПУ;
 • Обяснете подробно, какво и как Ви се е случило;
 • Настоявайте да съставят протокол за полицейско направление по чл. 56 от ЗМВР;
 • Веднага подайте жалба до РПУ, в която обясните какво домашно насилие е извършено върху Вас;
 • Към жалбата проложете документ, удостоверяващ каква е връзката между Вас и насилника;
 • При побой задължетелно се посещава съдебен лекар и се изготвя медицинско свидетелство;
 • Обърнете се към адвокат, който ще изготви искова молба и декларация по Закона за защита от домашното насилие;
 • Не се притеснявайте за хонорара му, той ще бъде присъден като спечелите делото;
 • Ако имате деца – сигнализирайте в Отдел закрила на детето към Дирекция социално подпомагане. Насилникът може да не е агресивен към децата, но съжителството им с него носи потенциален риск. Социалният доклад в много случаи е решаващ при съдебните дела.
Ние жените
Logo